top of page
  • Writer's pictureHenrik Pirhonen

Kuvaohjelman laiton esittäminen tai levittäminen alaikäiselle


Rikoslain mukaan, joka kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle julkisesti esittää tai levittää taikka muulla tavoin tarjoaa taikka pitää hänen saatavillaan 1) vastoin kuvaohjelmalakia kuvaohjelman, jota ei ole luokiteltu tai jolle ei ole annettu ikärajaa 18 ja jossa tai jonka yhteydessä ei ole selvästi havaittavia merkintöjä tai 2) vastoin kuvaohjelmalakia kuvaohjelman, jonka ikäraja on 18,

on tuomittava kuvaohjelman laittomasta esittämisestä tai levittämisestä alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Käytännössä kuvaohjelmat tulee tarkastuttaa Valtion elokuvatarkastamossa, jossa niille hyväksytään tietty ikäraja. Välineenä käytetty kuvaohjelma voi siis olla sellainen, jota ei ole lainkaan luokiteltu, vaikka se olisi pitänyt luokitella, tai ohjelma, joka on luokiteltu, mutta luokittelua ei ole selkeästi merkattu. Säännöksen hieman epäselkeä muoto johtuu siitä, että yksiselitteisesti 18 vuotta täyttäneille tarkoitettua ohjelmaa ei luokitella lainkaan, vaan siihen vain merkitään selkeästi ikäraja. Ohjelmien ikärajojen perusteena on se, että ne suojaavat lapsen kehitystä. Ikärajat perustuvat ohjelman sisältöön. Väkivallan ja seksuaalisuuden aste nostavat ikärajaa, samoin ahdistusta aiheuttavat kohtaukset. Ikärajat ovat 7, 12, 16 ja 18. Kolmen ensimmäisen ikärajan kohdalla ohjelma voidaan esittää enintään kolme vuotta nuoremmalle lapselle, jos tämä on täysi-ikäisen ihmisen kanssa. Ikäraja luokituksesta on vapautettu useita eri ohjelmalajeja. Vapautus voi perustua sisältöön, valmistustarkoitukseen tai viranomaisen lupaan. Muun muassa suora lähetys, koulutus- ja sivistyssisältö ja urheilutapahtumat ovat luokituksen ulkopuolella.


Tekotapoina on julkisesti esittäminen, levittäminen, tarjoaminen ja saatavilla pitäminen. Julkinen esittäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että yleisöllä on paikalle vapaa pääsy. Vaikka pääsy vaatisi maksun, on kyse julkisesta esittämisestä, jos kuka tahansa voi lipun ostaa. Levittäminen taas on usein sitä, että ohjelma saatetaan ihmisille, kuitenkaan sitä näyttämättä. Esimerkiksi maahantuoja yleensä levittää ohjelmaa. Tarjoaminen ja saatavilla pitäminen voi olla kauppaamista, vuokraamista tai ilmaisiksi antamista. Teko voidaan tehdä myös internetin tai television välityksellä. Sivustot kuten YouTube ovat lähtökohtaisesti säännöksen ulkopuolella, koska kyse on usein harrastetoiminnasta.


Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava markkinointi


Rikoslain mukaan, joka ansiotarkoituksessa 1) luovuttaa 15 vuotta nuoremmalle, 2) asettaa julkisesti yleisön nähtäville, 3) toimittaa toiselle tämän suostumuksetta tai 4) yleistä pahennusta herättävällä tavalla julkisesti ilmoituksessa, esitteessä tai julisteessa tai muulla tavoin mainostaen tarjoaa myytäväksi tai esittelee kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta markkinoinnista sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta markkinoinnista tuomitaan myös se, edellä tarkoitetulla tavalla tarjoaa myytäväksi tai esittelee tekstiä tai ääntä sisältävän tallenteen, joka sukupuolisiveellisyyttä loukkaavana on omiaan herättämään yleistä pahennusta.


Ensimmäinen tekomuoto on ansiotarkoituksessa kuvan, kuvatallenteen tai esineen, joka loukkaa sukupuolisiveellisyyttä luovuttaminen alle 15-vuotiaalle. Kyse ei siis tässä kohtaa ole markkinoinnista, vaan myymisestä tai vuokraamisesta. On huomioitava että tekstin, eli esimerkiksi kirjan joka ei sisällä kuvia, luovuttaminen ei ole rangaistavaa. Teolta myös edellytetään aina ansiotarkoitusta, eli voiton tavoittelua. Teon ei tarvitse kuitenkaan olla ammattimaiseen toimintaan liittyvä, ja yksityishenkilöiden välinen kauppa täyttää tunnusmerkistön.


Toinen tekomuoto on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan, kuvatallenteen tai esineen asettaminen julkisesti yleisölle. Fyysisesti sen ei tarvitse olla julkisella paikalla, vaan riittää että se selvästi näkyy julkiselle paikalle. Koska vaaditaan ansiotarkoitusta, on kyse yleensä markkinoinnista. Kolmas tekomuoto on toimittaminen ilman suostumusta. Muoto koskee tyypillisesti postia ja internettiä. Taas kerran vaaditaan ansiotarkoitusta, joten kyse on lähinnä markkinoinnista. Viimeinen tekomuoto on julkinen mainonta, jolta edellytetään yleisen pahennuksen herättämistä. Rangaistavaa on myös kirjallisten ja Audio tallenteiden esittely ja myyntiin tarjoaminen, jos sitä voidaan pitää yleistä pahennusta herättävänä.


Sukupuolisiveellisyyden julkinen loukkaaminen


Rikoslain mukaan, joka tekee julkisesti sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan teon siten, että se aiheuttaa pahennusta, on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä rangaistusta, sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Pahennusta herättävä teko on esimerkiksi itsensä paljastaminen ja erilaiset seksuaaliset teot. Rangaistavuus edellyttää sitä, että se näkyy julkiselle paikalle. Itse teon ei siis tarvitse tapahtua julkisella paikalla. Kyse voi myös olla esimerkiksi esityksestä baarissa. Koska teolta edellytetään pahennuksen herättämistä, voi rangaistavuus poistua sillä, että baari ilmoittaa etukäteen esityksen sisällöstä.


Sukupuoliyhteys lähisukulaisten kesken


Rikoslain mukaan, joka on sukupuoliyhteydessä oman lapsensa tai tämän jälkeläisen kanssa, oman vanhempansa tai tämän vanhemman tai isovanhemman kanssa taikka veljensä tai sisarensa kanssa, on tuomittava sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Sukupuoliyhteydestä lähisukulaisten kesken ei tuomita henkilöä, joka on ollut sukupuoliyhteydessä oman vanhempansa tai tämän vanhemman kanssa ollessaan kahdeksaatoista vuotta nuorempi, eikä henkilöä, joka on pakotettu tai lainvastaisesti taivutettu sukupuoliyhteyteen.


Teon tunnusmerkistö on yksinkertainen: sukupuoliyhteys ja lähisukulaisuus. Sukupuoliyhteys tarkoittaa sukupuolielimeen tunkeutumista tai sukupuolielimen ottamista omaan kehoon. Lähisukulaisuus sisältää tässä kohtaa vanhemmat, isovanhemmat, lapset ja näiden lapset sekä sisarukset. Enot, sedät ja tädit, eli vanhempien sisarukset, ovat piirin ulkopuolella, samoin näiden lapset, eli serkut. Säännös koskee biologisia sukulaisia, ja edellyttää tietoisuutta sukulaisuussuhteesta. Säännöksen ulkopuolelle on rajattu sukupuoliyhteys vanhemman tai isovanhemman kanssa, jos lapsi on alle 18-vuotias. Myös pakottaminen ja lainvastainen taivuttelu poistavat rangaistavuuden pakotetun tai painostetun osalta. Rangaistus voidaan tuomita myös siinä tapauksessa, että samasta teosta rangaistaan muun säännöksen perusteella, kuten raiskaussäännöksen perusteella.


Jos tarvitset lainopillista apua asiaan liittyen, ota yhteyttä meidän asiantunteviin rikoslakimiehiin.70 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page