top of page
  • Writer's pictureHenrik Pirhonen

Mitä on paritus ja seksikauppa?Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö


Joka lupaamalla tai antamalla välitöntä taloudellista arvoa edustavan korvauksen saa parituksen, törkeän parituksen, ihmiskaupan tai törkeän ihmiskaupan kohteena olevan henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon, on tuomittava, jollei teko kohdistu alaikäiseen ja ole sitä koskevan säännöksen mukaan rangaistava, seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka käyttää hyväkseen kolmannen lupaamaa tai antamaa edellä tarkoitettua korvausta ryhtymällä sukupuoliyhteyteen tai siihen rinnastettavaan seksuaaliseen tekoon sanotussa momentissa tarkoitetun rikoksen kohteena olevan henkilön kanssa. Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytöstä tuomitaan niin ikään se, joka tekee edellä tarkoitetun teon, vaikka hänellä on ollut syytä epäillä henkilön olevan parituksen, törkeän parituksen, ihmiskaupan tai törkeän ihmiskaupan kohteena. Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.


Kyse ei ole siis yleisestä kiellosta prostituutioon tai seksuaalipalveluiden ostamiseen, vaan rangaistavuus edellyttää sitä, että uhri on joko parituksen tai ihmiskaupan uhri. Suomessa on kyllä yritetty kieltää prostituutio kokonaan, mutta kiellon on katsottu loukkaavan vapautta harjoittaa elinkeinoa tai ammattia. Rangaistavaa on seksuaalipalveluista maksaminen ja niiden käyttö tilanteessa, jossa tekijä ei ole itse maksanut, mutta on tietoinen jonkun niistä maksaneen. Korvauksen tulee olla taloudellista arvoa edustava, mutta sen ei tarvitse olla rahaa. Myös esimerkiksi taloudellista arvoa sisältävät edut täyttävät tunnusmerkin.


Säännöksessä mainitaan sukupuoliyhteys ja siihen rinnastettava seksuaalinen teko. Tekojen laajuus on siis suppeampi kuin alaikäiseen kohdistuvassa samassa rikoksessa, jossa tekomuodoksi riittää seksuaalinen teko. Sukupuoliyhteyteen rinnastettava seksuaalinen teko on lähinnä teko, joka kohdistuu sukupuolielimeen, mutta ei sisällä tunkeutumista.


Tahallisuus seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytössä


Teon rangaistavuus edellyttää sitä, että tekijä on tietoinen kohteena olevan henkilön olevan parituksen, törkeän parituksen, ihmiskaupan tai törkeän ihmiskaupan kohteena. Myös se riittää, että tekijällä on syytä epäillä kohteen olevan näiden rikosten kohteena. Syy epäillä henkilön olevan parituksen tai ihmiskaupan kohteena päätellään olosuhteista. Parituksesta on syytä epäillä esimerkiksi silloin, kun maksu suoritetaan muulle taholle kuin seksipalveluiden kohteelle. Myös välikäsi ostajan ja myyjän välissä, joka välittää tietoja, on merkki parituksesta. Suurin osa seksipalveluiden tarjoamisesta tapahtuu internetissä, joka saattaa hankaloittaa arviota siitä, onko henkilö parituksen kohteena. Pelkkä ilmoitus netissä ei vielä herätä syytä epäillä, mutta useat samankaltaiset ilmoitukset eri henkilöistä samalla sivulla, voi jo merkitä sitä, että kyse on parituksesta. Myös ns. bordelli kertoo parituksesta. Eli samassa huoneistossa tai rakennuksessa tapahtuva seksuaalipalveluiden myynti eri henkilöiden toimesta, on yleensä paritusta. Tahallisuuden toteaminen tekijälle ei edellytä sitä, että paritusrikos olisi selvitettynä, tai parittajan henkilöllisyys selvillä.

Ihmiskaupan kohteena oleminen on hieman vaikeammin havaittavaa. Käytännössä tekijällä on syytä epäillä ihmiskauppaa, jos seksuaalipalveluiden myyjän liikkuvuutta on jollain tavalla rajoitettu. Käytännössä ihmiskaupan kohde on usein jo parituksen kohteena siinä vaiheessa, kun seksuaalipalveluita häneltä ostetaan.


Teon kohteen suostumus ja osallisuus


Teon kohteen, eli seksuaalipalveluita tarjoavan henkilön suostumus rikokseen voidaan nähdä ongelmalliseksi teon rangaistavuutta arvioitaessa. Kyse on tyypillisesti parituksen kohteesta, ei ihmiskaupan kohteesta. Rikosoikeudessa katsotaan rikoksen kohteen suostumuksen tekoon usein rangaistavuuden poistavaksi tekijäksi. Kriminalisoinnissa on kuitenkin katsottu olevan taustalla yleiset intressit, ei yksityiset intressit. Suostumuksella ei siis voida poistaa rangaistavuutta, koska teko suojaa yleisiä intressejä.


Toisaalta teon kohde voidaan nähdä osallisena rikokseen. Hän nimittäin tarjoaa mahdollisuuden tekoon. Palveluiden tarjoaminen voidaan myös nähdä yllytyksenä tekoon. Kyse on kuitenkin välttämättömästä osallisuudesta, ja kriminalisoinnilla pyritään suojaamaan prostituoituja, joten yleisenä periaatteena on, että palveluiden tarjoajaa ei rangaista.


Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytön yritys


Rikoksen yritys tarkoittaa sitä, että itse tekoa ei ole vielä suoritettu, mutta käsillä on konkreettinen vaara sen tapahtumisesta. Konkreettinen vaara tarkoittaa käytännössä sitä, että rikoksen tapahtumiseen on todellinen mahdollisuus, ja että sen tapahtuminen on riittävän uskottavaa. Pelkkä korvauksen lupaaminen ei vielä täytä yrityksen määritelmää, jos konkreettista vaaraa ei käytännössä ole. Sen sijaan asiasta sopiminen, eli korvauksen lupaaminen ja kohteen suostuminen, täyttää yrityksen tunnusmerkistön, ja on rangaistavaa. Sopiminen voi tapahtua jo puhelimessa, eli kohtaamista ei välttämättä edellytetä. Pelkkä keskustelu asiasta prostituoidun kanssa puhelimen välityksellä tuskin kuitenkaan täyttää yrityksen tunnusmerkistöä.


Paritus


Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä 1) järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen tekemää, ilmeisellä tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten, 2) vakiintuneena osana liiketoimintaansa majoittaa sellaiseen tekoon ryhtyvää ja siten olennaisesti edistää tekoa, 3) yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi jonkun sellaiseen tekoon ryhtymistä tietäen, että hänen toimintansa olennaisesti edistää teon toteutumista, 4) muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä sellaiseen tekoon tai 5) viettelee jonkun sellaiseen tekoon on tuomittava parituksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

Parituksessa on siis kyse siitä, että joku muu taho hyötyy taloudellisesti prostituutiosta, kuin itse prostituoitu. Säännöksessä on mainittu viisi eri tekomuotoa, joista yksi on yleinen ilmaus, jonka mukaan prostituutiosta taloudellisesti hyötyminen on rangaistavaa, joten tekomuotojen kirjo on laaja. Muut tekomuodot ovat tilan tarjoaminen, majoittaminen osana liiketoimintaa, markkinointi tai välittäminen sekä houkuttelu tekoon. Prostituution yhteydessä seksuaalipalvelut kattavat sukupuoliyhteyden ja siihen rinnastettavan seksuaalisen teon, eli pelkkä seksuaalinen teko ei ole säännöksen piirissä. Jos kyse on alaikäisestä, riittää sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko. Palvelusta pitää myös saada korvaus, jotta kyse olisi prostituutiosta. Vaikka pelkkä taloudellinen hyötyminen riittää rangaistavuuteen, arvioidaan prostituoidun ja parittajan välistä dynamiikkaa, eli onko prostituoitu tasavertaisessa vai alisteisessa asemassa. Arviolla on merkitystä teon moitittavuuteen, ja sitä kautta rangaistukseen.

Tilan tarjoaminen ja majoittaminen ovat samanlaisia tekoja. Tilan tarjoamisessa on kyse siitä, että prostituoidulla annetaan käyttöön huoneisto, jossa toimintaa voi harrastaa. Majoittaminen osana liiketoimintaa liittyy usein hotellihuoneen tarjoamiseen. Tarjoajan tulee olla tietoinen toiminnasta.


Markkinointi ja välittäminen tarkoittaa sitä, että tekijä tuo asiakkaita prostituoidulle, ja keinoja on monia. Kyse voi olla esimerkiksi lehti-ilmoituksen tekemisestä. Prostituoidun hyväksi käyttäminen muulla tavoin tarkoittaa sitä, että tekijä saa taloudellista etua prostituoidun toiminnasta. Koska edellytetään hyväksikäyttöä, ei kaikki hyöty tule kysymykseen. Esimerkiksi prostituoitu voi pyytää henkilön mukaansa tapaamiseen, varmistaakseen turvallisuutensa, vaikka henkilö saisi tästä korvauksen ei kyse välttämättä ole hyväksikäytöstä, ja näin ollen rangaistavasta teosta. Teolta edellytetään jonkin näköistä hyväksikäyttöä, eikä pelkkä taloudellinen hyötyminen riitä. Viimeinen muoto on tekoon houkuttelu, joka tarkoittaa sitä, että tekijä saa henkilön toimimaan prostituoituna.


Törkeä paritus


Jos parituksessa 1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, 2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai 3) kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä parituksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

Törkeällä parituksella on kolme ankaroittamisperustetta, ja rangaistavuudelta edellytetään vielä sitä, että teko on kokonaisuudessaan törkeä. Ensimmäinen peruste on tavoitellun edun suuruus, eli edun ei tarvitse olla suuri, kunhan suurta etua on tavoiteltu. Mitään raja-arvoa edun suuruudelle ei voida antaa, mutta parituksen ollessa hyvin tuottoisaa toimintaa, asetetaan raja todennäköisesti korkeammalle kuin muissa varallisuusrikoksissa. Toinen peruste liittyy teon mittakaavaan ja suunnitelmallisuuteen. Kynnys on korkea, koska paritus vaatii lähes aina tiettyä suunnitelmallisuutta. Viimeinen peruste on yksiselitteinen, eli prostituoidun alaikäisyys tekee teosta törkeän. Tekijän tietoisuus iästä päätellään olosuhteista, kuten muissakin seksuaalirikoksissa, ja erityistä merkitystä annetaan kohteen ulkonäölle ja kypsyydelle.

Jos tarvitset lainopillista apua asiaan liittyen, ota yhteyttä asiantunteviin lakimiehiimme!

 

Rikoslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

330 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page