top of page
  • Writer's pictureHenrik Pirhonen

Mitä tarkoittaa teollisoikeusrikos?Teollisoikeusrikos


Se, joka tavaramerkkilain, patenttilain, mallioikeuslain, yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin annetun lain, hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain, kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain, Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen säännösten vastaisesti loukkaa kyseisten erityislakien tuomaa oikeutta, voi syyllistyä teollisoikeusrikokseen. Lisäksi edellytetään, että toiminta on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Rangaistuksena tekijä voidaan tuomita teollisoikeusrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.


Säännöksen mukaan rangaistavaa on loukata tavaramerkkilain tai Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen mukaista yksinoikeutta tavaramerkkiin käyttämällä samaa, samankaltaista, sekaannusvaaran aiheuttavaa tai olennaisilta ominaisuuksiltaan erottamattomissa olevaa merkkiä ilman tavaramerkin haltijan suostumusta tai tämän kiellon vastaisesti tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla. Rangaistavaa on myös loukata yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin käyttämällä mallia hyväksi ilman yhteisömallin haltijan lupaa tai muulla tähän rinnastettavalla tavalla. Rangaistusvastuuseen voi lisäksi joutua, jos loukkaa patentin tuottamaa yksinoikeutta, mallioikeutta, oikeutta piirimalliin, hyödyllisyysmallioikeutta tai kasvinjalostajanoikeutta.


Teollisoikeuksien luoma yksinoikeus koskee ainoastaan niiden ammattimaista hyödyntämistä Tämän takia säännöksessäkään ei ole nähty tarpeelliseksi asettaa erillistä ansiotarkoitusta koskevaa tunnusmerkkiä. Erityislaeissa yksinoikeus on määritelty niin, että pelkästään yksityisiä ja henkilökohtaisia tarpeita palveleva valmistus tai käyttö ei kuulu yksinoikeuden suojan piiriin. Teollisoikeusrikoksen edellytyksenä on, että menettely rikkoo jotakin kyseisissä erityislaeissa suojatuista oikeuksista. Kussakin näistä laeista on ns. rajoituksia, joiden perusteella jokin yksinoikeuden loukkaus ei ole oikeudenvastainen. Nämä tilanteet eivät siksi kuulu teollisoikeusrikoksen alaan. Esimerkiksi yksinoikeus tavaramerkkiin on mahdollista saada rekisteröinnin lisäksi myös vakiinnuttamisen perusteella. Rekisteröitävältä tavaramerkiltä edellytetään, että sen avulla voidaan erottaa sen haltijan tavarat muista.


Tavaramerkkilain mukaan oikeus tavaran tunnusmerkkiin pitää sisällään sen, ettei elinkeinotoiminnassa muu kuin merkin haltija saa käyttää tavaroidensa tunnuksena tuohon tunnusmerkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai suullisesti. Luvatonta tavaramerkin käyttämistä on myös toisen tavaramerkkiin viittaaminen tavaraan soveltuvia varaosia liikkeelle laskettaessa, jos siitä syntyy vaikutelma siitä, että tavara on lähtöisin tavaramerkin haltijalta tai on liikkeellä tämän suostumuksesta. Teollisoikeuksien suoja kattaa lisäksi tietyt yksinoikeuden hyödyntämiseen liittyvät valmistelevat toimenpiteet.


KKO 1987:11
Tapauksessa katsottiin, että A oli saanut vakiinnuttamalla yksinoikeuden tavaran tunnusmerkkiin, jonka muodostivat urheilujalkineen kummallakin puolella kolme säännöllisen välimatkan päässä toisistaan olevaa, kengänpäällyksen väristä selvästi erottuvaa vinoraitaa kengän nauhoituksesta sen anturaan. B:tä kiellettiin pitämästä kaupan sellaisia urheilujalkineita, joissa oli neljä samalla tavoin sijoitettua selvästi erottuvaa raitaa. Sekoitettavuutta arvioitaessa ei otettu huomioon A:n kengissä olevia muita A:n tunnusmerkkejä.

Jotta teollisoikeusrikoksen tunnusmerkistö täyttyisi, tulee teon olla omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle. Teollisoikeusrikoksen rangaistavuus ei kuitenkaan edellytä sitä, että todellinen vahinko olisi jo syntynyt. Vahingollisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon se, mitä erityislaeissa on säädetty vahingon määrittämisestä loukkaamistilanteessa. Vahinko voi olla esimerkiksi lisenssimaksun maksamatta jättäminen. Korvattavaa vahinkoa voi kertyä muun muassa supistuneesta myynnistä, menetetyistä tilauksista sekä hyödyntämättä jääneistä taloudellisista pääomainvestoinneista. Osa tuotteen mainoskuluista voi olla korvattavaa vahinkoa sen vuoksi, että mainonta on tullut myös laittomien, kilpailevien tuotteiden eduksi.


Teollisoikeusrikokset ovat yleensä taloudelliselta merkitykseltään huomattavia ja luonteeltaan kansainvälistä rikollisuutta. Yksi merkittävin osa siitä on ns. piraattitoiminta, jossa tunnettuja tuotemerkkejä läheisesti muistuttavia tuotteita valmistetaan ja tuotetaan maailmanmarkkinoille ilman siihen oikeuttavia lisenssejä. Piraattitoiminta jaetaan piraattikopiointiin ja tuotteiden väärentämiseen. Piraattikopiointi, kuten esimerkiksi julkaisujen, tietokoneohjelmien, äänitteiden ja videofilmien luvaton kopiointi, kohdistuu pääasiassa tekijänoikeuksiin ja muihin tekijänoikeuslainsäädännöllä suojattuihin oikeuksiin. Tuoteväärennystoimintaa on sen sijaan esimerkiksi tavaramerkein, patentein tai mallioikeuksin suojattujen tuotteiden ja tavaroiden laiton valmistaminen ja levittäminen, ja se kohdistuu ensi sijassa teollisoikeuksiin.


Teknisen suojauksen kiertäminen


Se, joka tekijänoikeuslaissa säädetyn kiellon vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa, kiertää teoksen suojana olevan tehokkaan teknisen toimenpiteen, voi syyllistyä teknisen suojauksen kiertämiseen. Rangaistuksena tekijä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Säännös liittyy tekijänoikeuslaissa olevaan kieltoon kiertää tekninen suojaus. Säännös kattaa kaikki tekijänoikeuslaissa lähioikeuksien suojaksi asetetut tekniset suojaukset. Säännöksen suhde tekijänoikeusrikokseen voi aiheuttaa ongelmia. Teosten luvaton yleisön saataviin saattaminen tietoverkossa on rangaistavaa tekijänoikeusrikoksena myös silloin, kun teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa loukatun oikeuden haltijalle, mutta tekoa ei ole tehty ansiotarkoituksessa. Jos teosta suojaava tekninen toimenpide on ensin laittomasti kierretty ja teos on sen jälkeen saatettu yleisön saataviin tietoverkossa, on kyse kahdesta erillisestä laittomasta teosta. Haitan huomattavuutta koskevalla vaatimuksella on tarkoitus jättää luonteeltaan vähäisinä pidettävät ja vähämerkityksiset oikeuksien loukkaukset rikossäännösten soveltamisen ulkopuolelle.


Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos


Se, joka tekijänoikeuslaissa säädetyn kiellon vastaisesti valmistaa tai tuo maahan yleisölle levittämistä varten, levittää yleisölle, myy, vuokraa, mainostaa myyntiä tai vuokrausta taikka pitää hallussa kaupallisessa tarkoituksessa sellaisia laitteita, tuotteita tai osia, jotka mahdollistavat suojatun teoksen suojana olevan tehokkaan teknisen toimenpiteen kiertämisen tai helpottavat sitä, taikka tarjoaa kiertämisen mahdollistavia tai sitä helpottavia palveluja, voi syyllistyä teknisen suojauksen kiertämiskeinorikokseen. Lisäksi edellytetään, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa. Rangaistuksena tekijä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.


Säännöksen perusteella teknisen suojauksen kiertämisrikoksena on rangaistavaa tekijänoikeuslaissa säädetyn kiellon vastainen menettely tietyissä tapauksissa. Näitä ovat säännöksen mukaan kiellon vastainen purku- tai kiertämisvälineiden valmistaminen, maahantuonti yleisölle levittämistä varten, yleisölle levittäminen, myynti, vuokraus, myynnin tai vuokrauksen mainostaminen ja kaupallisessa tarkoituksessa tapahtuva hallussapito sekä kiertämisen mahdollistavien tai sitä helpottavien palveluiden tarjoaminen. Rangaistavuuden edellytyksenä on tahallisuus. Menettelyn on lisäksi oltava omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa. Yleisten tekijää ja osallisuutta koskevien oppien mukaan määräytyy se, kuka on missäkin tapauksessa teosta vastuussa. Esimerkiksi sanomalehdessä julkaistusta purkuväline- tai purkupalveluilmoituksesta vastaa ilmoittaja tai mainostaja, ei sen sijaan lehden julkaisija, joka tarjoaa kyseisen ilmoitustilan käytettäväksi. Teknisen suojauksen kiertämiskeinorikos voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun teknisen suojauksen purkuväline saatetaan tietoverkkoon yleisön saataville.


Oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikos


Se, joka tekijänoikeuslaissa säädetyn kiellon vastaisesti ja siten, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa, poistaa tai muuttaa oikeuksien sähköisiä hallinnointitietoja, joilla tunnistetaan teos, tekijä tai oikeuksien muu haltija taikka jotka ovat tietoja teoksen käyttöehdoista, voi syyllistyä hallinnointitietojen loukkausrikokseen. Myös se, joka levittää yleisölle tai tuo maahan yleisölle levittämistä varten teoksen kappaleen tai välittää yleisölle teoksen siten, että edellä mainitut tiedot on luvatta poistettu tai niitä on luvatta muutettu, voi syyllistyä hallinnointitietojen loukkausrikokseen. Lisäksi edellytetään, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa. Rangaistuksena tekijä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi, jos tekijä tietää, että hänen tekonsa aiheuttaa, mahdollistaa tai salaa tekijänoikeuslain mukaisten oikeuksien loukkauksen tai helpottaa loukkausta. Syyksiluettavuuden asteena vaaditaan teolta tahallisuutta. Tekijänoikeuslaissa on täydentävä säännös oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikkomuksesta. Kumpikin näistä säännöksistä edellyttää, että tekijä on tietoinen menettelynsä toisten tekijänoikeuksia loukkaavasta luonteesta. Asian luonteen vuoksi kyseinen vaatimus on säännöksessä ilmaistu tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Sähköisten hallinnointitietojen luvaton poistaminen voi vaikuttaa taloudellisiin tekijänoikeuksiin esimerkiksi siten, ettei poistamisen takia tieto sallitusta tai kielletystä käytöstä tavoita aineiston käyttäjää, joten poistaminen saattaa edesauttaa mahdollisia tulevia oikeudenloukkauksia. Hallintotietojen poistaminen saattaa lisäksi vaikuttaa oikeudenhaltijan aineistostaan saamiin tuloihin, koska teoksen käytön tunnistaminen ja seuranta hallinnointitietoja käyttäen voivat estyä.


Mikäli kaipaat apua eräiden aineettomien oikeuksien loukkaamiseen liittyen, ota yhteyttä osaaviin lakimiehiimme!


 

Rikoslaki (39/1889) Luku 49 https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=rikoslaki#L49 Tavaramerkkilaki (544/2019) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190544?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tavaramerkkilaki Patenttilaki (550/1967) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1967/19670550?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=patenttilaki Mallioikeuslaki (221/1971) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1971/19710221?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=mallioikeuslaki Laki yksinoikeudesta integroituun piirimalliin (32/1991) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910032?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=piirimalli Laki hyödyllisyysmallioikeudesta (800/1991) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19910800?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=hyödyllisyysmalli Kasvinjalostajanoikeudesta (1279/2009) https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091279?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=kasvinjalostajanoikeudesta KKO 1987:11 https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1987/19870011?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=1987%3A11 Tekijänoikeuslaki (404/1961)

81 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Commenti


bottom of page