top of page
  • Writer's pictureHenrik Pirhonen

Väkivaltakuvauksen levittäminen


Rikoslain mukaan, joka pitää kaupan tai vuokrattavana tai levittää tai muulla tavoin tarjoaa tai pitää saatavilla taikka siinä tarkoituksessa valmistaa tai tuo maahan elokuvia tai muita kuvaohjelmia taikka sellaisia sisältäviä tallenteita tai tiedostoja, joissa esitetään raakaa väkivaltaa, on tuomittava väkivaltakuvauksenlevittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Säännöstä, ei sovelleta, jos väkivallan esittämistä on elokuvan tai muun kuvaohjelman tai tallenteen tai tiedoston tiedonvälitystä palvelevan luonteen taikka ilmeisen taiteellisen arvon vuoksi pidettävä perusteltuna.


Tekotapoina on kauppaaminen, vuokraaminen, maahantuonti ja levitys. Kyse on kuitenkin laajamittaisesta toiminnasta, eli yksittäisen luovutuksen ei katsota vielä täyttävän tunnusmerkistöä. Maahantuonnilta edellytetään vielä levittämistarkoitusta, eli yksin maahantuonti ei rangaistavuutta takaa. Tiedostomuodolla ei lähtökohtaisesti ole väliä, kunhan se saadaan muutettua vielä katsottavaan muotoon. Raaka väkivalta tarkoittaa ihmisen tai eläimen henkeen tai terveyteen kohdistuvia tekoja, jotka menevät liian pitkälle. Kyse on usein kidutuksesta ja sitä vastaavista käsitteistä. Kyse ei ole absoluuttisesta kiellosta, koska kuvauksen tiedonvälitystä palveleva luonne tai taiteellinen arvo saattaa sallia raa'an väkivallan esittämisen. Kyse on siis arviosta siitä, mennäänkö väkivallassa liian pitkälle, eli miten se esitetään ja kuinka usein sitä esiintyy. Toinen arviointikysymys liittyy siihen, onko väkivallan kuvaaminen tarpeellista. Taiteellinen arvo liittyy siihen, vaatiiko ohjaajan, tuottajan tai muun kuvauksen luojan tarkoitus tietyn asteista väkivaltaa. Kyse voi olla väkivallan esittämisestä elokuvassa, jonka tarkoituksena on herättää tunteita katsojassa. Tiedonvälitystä palveleva luonne saattaa vaatia väkivalta kuvausta, jotta sillä herätetään katsoja pohtimaan asioita. Esimerkiksi dokumentti huonoista oloista jossain päin maailmaa, saattaa vaatia väkivalta kuvauksen esittämistä, jotta katsojalle saadaan viestittyä tilanteen todellinen luonne ja vakavuus.


Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen


Rikoslain mukaan, joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana taikka muulla tavoin tarjoaa tai asettaa saataville, pitää saatavilla, vie maasta, tuo maahan tai Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti esitetään 1) lasta, 2) väkivaltaa tai 3) eläimeen sekaantumista,

on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.


Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Kuva tai kuvatallenne on tarkoitetulla tavalla todellisuuspohjainen, jos se on valmistettu tilanteesta, jossa lapsi on tosiasiallisesti ollut sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena, ja todenmukainen, jos se erehdyttävästi muistuttaa valokuvaamalla tai muulla vastaavalla menetelmällä valmistettua kuvaa tai kuvatallennetta tilanteesta, jossa lapsi on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena.


Säännös koskee siis pornografiaa, jossa näytetään lapsia, seksuaalista väkivaltaa tai eläimiin sekaantumista. Tekotapoina on kauppaaminen, vuokraaminen, tarjoaminen, saataville asettaminen, maahantuonti ja -vienti sekä Suomen kautta kuljettaminen. Toisin kuin väkivaltakuvauksen levittämisessä, maahantuonnilta tai -vienniltä ei edellytetä levittämistarkoitusta. Kyse voi olla sekä kuvista että videoista. Edellisessä luvussa käsitelty poikkeus taiteellisesta tarkoituksesta ja tiedonvälitykseen liittyvästä luonteesta pätee myös tähän säännökseen.


Vaikka Suomessa suojaikäraja on 16 vuotta, pidetään lapsena 18 vuotta nuorempaa henkilöä. Jos henkilön ikää ei saada selville, ja tämän epäillään olevan alle 18-vuotias, tulee syytetyn todistaa henkilön olevan täysi-ikäinen. Näyttötaakka on siis käänteinen. Kuvan ei tarvitse olla todellinen, vaan riittää, että se näyttää aidolta. Esimerkiksi elokuvissa on toisinaan kohtauksia, joissa tapahtuu raiskaus, joka ilmentää yllä mainittua poikkeusta taiteellisesta luonteesta. Arviointi sallittavuudesta on silti tarkkaa, ja tapauskohtaista.


Rikos edellyttää tahallisuutta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että tekijän tulee olla tietoinen tallennusten sisällöstä.


Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittäminen


Rikoslain mukaan, jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä 1) lapsi on erityisen nuori, 2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen nöyryyttävästi, 3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai 4) rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.


Kyse on siis sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisen törkeästä muodosta, mutta vain jos kuvan kohteena on lapsi, eli alle 18-vuotias. Törkeälle teolle on asetettu 4 ankaroittamisperustetta, joiden perusteella teko voidaan tuomita törkeänä, jos se myös kokonaisuutena on törkeä. Ensinnäkin lapsen ikä tekee teosta törkeän. Tarkkaa rajaa ei ole asetettu, mutta voidaan todeta, että mitä nuorempi lapsi on, sitä todennäköisemmin teko on törkeä. Toinen ankaroittamisperuste on vakavan väkivallan esittäminen tai nöyryytys. Nöyryyttäminen liittyy häpeään. Vakava väkivalta taas liittyy pahoinpitelyn tai raiskauksen tunnusmerkkeihin. Tunnusmerkkien ei siis ole tarvinnut todellisuudessa täyttyä, vaan riittää että katsoja saa tällaisen kuvan. Kolmas peruste on suunnitelmallisuus. Suunnitelmallisuus voidaan päätellä useasta eri tekijästä, kuten teon ammattimaisuudesta, valmiista levityskanavasta tai kuvien määrästä. Viimeinen peruste on järjestäytyneen rikollisryhmän tekemä teko. Tämä peruste on yksiselitteinen, ja järjestäytyneestä rikollisryhmästä voi lukea lisää täältä (LINKKI).


Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito


Joka oikeudettomasti pitää hallussaan kuvaa tai kuvatallennetta, jossa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvanhallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta tuomitaan myös se, joka on maksua vastaan tai muuten sopimalla hankkinut pääsyn tarkoitettuun kuvaan tai kuvatallenteeseen niin, että se on hänen käytettävissään tietokoneen tai muun teknisen laitteen välityksellä ilman laitteelle tallentumista.


Tekoon voi siis syyllistyä pitämällä fyysisesti hallussa kuvaa tai tallennetta taikka hankkimalla pääsyn tällaiseen kuvaan tai tallennukseen esimerkiksi nettisivuilla tai pilvipalvelussa. Fyysinen hallussapito viittaa sekä fyysiseen kuvaan että tallennukseen laitteelle. Kuva on tallennettu laitteelle, jos se sijaitsee laitteen muistilla. Kyse on totuudenmukaisista kuvista, eli kuvista, jotka vaikuttavat aidoilta. Siten tietotekniikan avulla muokattu kuva voi täyttää tunnusmerkistön, jos se näyttää aidolta, mutta piirros ei voi olla kysymyksessä. Tahallisuuden osalta edellytetään, että tekijä on tietoinen kuvan hallussapidosta ja siitä että kyse on lapsesta. Varmaa tietoa iästä ei vaadita, vaan perusteltu syy olettaa kyse olevan lapsesta riittää. Jos kyse on pääsyn hankkimisesta kuviin, tulee tekijän olla tietoinen siitä, että kyse on lapsista, eli esimerkiksi se, että sivustolla on myös lapsia esittäviä kuvia, joista tekijä ei ole tietoinen, ei välttämättä ole rangaistavaa. Tällaisessa tilanteessa kyse on näyttökysymyksestä, eli tunnusmerkistön mukaan teko täyttyy jo siitä, että pääsy sivustolle hankitaan, jossa sijaitsee muun muassa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvia lapsesta.


Säännöksessä puhutaan oikeudettomuudesta yhtenä rangaistavuuden edellytyksistä. Hallussapito on lähes aina oikeudetonta. Poliisilla saattaa olla oikeus hallussapitoon, jos se liittyy tutkittavaan rikokseen. Jos tekijä myös levittää kuvaa tai kuvia taikka videota, tuomitaan hänet sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuva levittämisestä, josta seuraa ankarampi rangaistus. Säännös on siis toissijainen siihen nähden.


Jos tarvitset lainopillista apua asiaan liittyen, ota yhteyttä meidän asiantunteviin rikoslakimiehiin.189 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentarios


bottom of page