top of page
  • Writer's pictureHenrik Pirhonen

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Rikoslain mukaan, joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon, on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, jos rikos ei ole kokonaisuutena arvostellen törkeä. Lisäksi lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka menettelee tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Yritys on rangaistava.


Säännös asettaa siis suojaikärajaksi Suomessa 16 ikävuoden. Teolta edellytetään myös sitä, että se on lapsen kehitystä haittaava. Teon kehitystä haittaavuus tulkitaan lähinnä uhrin iästä, ja se tulee harvoin arvioitavaksi tarkemmin. Säännös kattaa kaikki seksuaaliset teot ja sukupuoliyhteyden.. Jos hyväksikäyttö tapahtuu perheen sisällä, on suojaikäraja nostettu 18 ikävuoteen. Perheen sisäinen hyväksikäyttö voi tapahtua vain samassa taloudessa asuvien välillä, ja tekijän on oltava lapsen vanhempi tai siihen rinnastettava henkilö. Teko ei edellytä fyysistä koskemista, esimerkiksi tekijä voi suostutella uhrin tekemään jotain, tai näyttää tälle pornografiaa.


Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö


Rikoslain mukaan, jos 1) tekijä on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen tai samassa taloudessa asuessaan kuusitoista mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa taikka 2) lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä a) kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, b) rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai c) rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.


Teon törkeälle muodolle asetetaan siis 4 ankaroittamisperustetta, joiden perusteella teko tuomitaan törkeänä, olettaen että se on myös kokonaisuudeltaan arvioiden törkeä. Ensinnäkin sukupuoliyhteys, seksuaalisen teon sijaan, tekee teosta törkeän. Sukupuoliyhteyden määritelmä on selitetty raiskausta koskevassa artikkelissa. On tärkeä huomioida, että sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa ei ole automaattisesti törkeä lapsen hyväksikäyttö, vaan teolta edellytetään myös törkeyttä muilta osin. Jos kyse on perhepiirissä tapahtuvasta teosta, ja tekijä on lapsen huoltaja tai siihen rinnastettava henkilö, on ikärajana 18 ikävuotta, 16 ikävuoden sijaan.


Toinen ankaroittamisperuste on uhrin ikä ja kehittymisaste. Peruste on suhteellisen yksiselitteinen. Mitä nuorempi uhri on, sitä todennäköisemmin teko tuomitaan törkeänä. Toisaalta myös vanhemmallekin uhrille voi hänen kehittymistasonsa perusteella aiheutua erityistä vahinkoa. Kyse ei ole konkreettisesti aiheutuneesta vahingosta, vaan arviosta voisiko teosta aiheutua tällaista vahinkoa olosuhteiden perusteella.


Kolmas seikka, joka tekee teosta törkeän, on se, että teko tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla. Teon nöyryyttävyys voi liittyä tekotavan vakavuuteen, tai esimerkiksi siihen, että teko kuvataan tai tehdään muiden ihmisten nähden. Nöyryyttävyyteen liittyy tyypillisesti häpeän tunne.


Viimeinen ankaroittamisperuste on luottamusasema tai riippuvuussuhde, ja siitä aiheutuva erityinen vahinko. Luottamussuhde on usein esimerkiksi sukulaisten ja perheen välillä. Riippuvuussuhde voi liittyä talouteen, asumiseen tai esimerkiksi uskontoon.


Vaikka jokin ankaroittamisperuste täyttyy, on teon oltava myös kokonaisuudeltaan törkeä. Kysymys on kokonaisarviosta, mutta tietyt seikat otetaan aina huomioon. Uhrin ikä on merkittävä seikka, kuten myös se, kuinka pitkälle teko menee. Myös teon toistuvuus tai kesto vaikuttaa arvioon.


Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vanheneminen


Lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa, rikoksen vanhentumisaika on muita rikoksia pidempi, ja se riippuu muistakin seikoista, kuin itse teon ajankohdasta. Syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan silloin, kun uhri täyttää 28-vuotta. Törkeän lapsen hyväksikäytön syyteoikeus voi vanhentua vasta myöhemmin, koska maksimirangaistus on 10 vuotta. Nimittäin rikoslain mukaan syyteoikeus rikoksesta, jonka maksimirangaistus on yli 8 vuotta vankeutta, vanhentuu 20 vuoden kuluttua teosta.


Tahallisuus ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö


Kuten rikokset yleensä, lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistavuus edellyttää tahallisuutta. Tahallisuuden käsite on kaksiulotteinen: tahallisuutta edellytetään suhteessa lapsen ikään, sekä suhteessa teon luonteeseen.


Iän suhteen tahallisuus liittyy tietoisuuteen siitä, että lapsi on alle 16-vuotias. Arvioinnissa annetaan suuri merkitys lapsen ulkonäölle ja käyttäytymiselle. Pelkästään se, että lapsi sanoo olevansa 16-vuotias tai vanhempi, ei poista rangaistavuutta. Myös olosuhteet vaikuttavat arviointiin. Esimerkiksi yökerhossa voi lähtökohtaisesti luottaa, että asiakkaat ovat täysi-ikäisiä.


Tahallisuutta edellytetään myös siltä osin, että tekijä tiedostaa teon olevan seksuaalinen, ja sen haittaavan lapsen kehitystä. Arvioinnissa käytetään yleistä mittapuuta, eli tekijältä ei todellisuudessa edellytetä ymmärrystä teon vahingollisuudesta lapsen kehitykselle.


Nuorten väliset sukupuolisuhteet


Rikoslain mukaan, Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai törkeänä lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.


Olisi ongelmallista, jos laki kieltäisi absoluuttisesti alle 16-vuotiaiden seksuaaliset kanssakäymiset. Esimerkiksi päivän ikäero saattaa tarkoittaa sitä, että tekoa ilman yllä mainittua säännöstä pidettäisiin lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä. Laki ei esitä mitään tiettyä ikäeroa, jota pidetään soveliaana. Suurempi merkitys on henkilöiden kypsyydellä, joka tarvittaessa arvioidaan eri henkilöiden, kuten lääkärien tai psykologien toimesta.


Törkeä lapsenraiskaus


Rikoslain mukaan, joka syyllistyy törkeään raiskaukseen ja samalla törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, on tuomittava törkeästä lapsenraiskauksesta vankeuteen vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi. Säännöstä ei sovelleta, jos teko on rangaistava lapsen törkeän seksuaalisen hyväksikäytön tai törkeän raiskauksen yrityksenä


Kyse on siis siitä, että teko täyttää törkeän raiskauksen sekä törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistöt. Säännös soveltuu siis törkeisiin raiskauksiin, jos uhri on alle 16-vuotias, tai jos kyse on perhepiirissä tapahtuneesta rikoksesta, ja tekijä on lapsen huoltaja tai siihe rinnastettava, alle 18-vuotias, ja kokonaisuutena arvioiden törkeä. Yrityksen tasolle jääneet teot rangaistaan yksittäisten säännösten mukaisesti, eli tämä ’yhdistelmä’ rangaistus ei niihin sovellu.


Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, eli grooming


Joka ehdottaa tapaamista tai muuta kanssakäymistä lapsen kanssa siten, että ehdotuksen sisällöstä tai olosuhteista muuten ilmenee tekijän tarkoituksena olevan valmistaa kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään lasta, taikka seksuaalisesti hyväksikäyttää lasta, on tuomittava lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lapsen houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin tuomitaan myös se, joka houkuttelee kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon maksua vastaan taikka esiintymään sukupuolisiveellisyyttä loukkaavassa järjestetyssä esityksessä. Palkkiolla houkuttelemisen osalta myös yritys on rangaistava.


Ensinnäkin tapaamisen ehdottaminen, jonka tarkoituksena on kuvata sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa materiaalia, on rangaistavaa. Tässä kohtaa ikärajana on 18 vuotta. Toiseksi rangaistavaa on tapaamisen ehdottaminen, jonka tarkoituksena on seksuaalinen teko. Tässä ikäraja on 16-vuotta. Viimeiseksi rangaistavaksi on säädetty korvauksen antamisen ehdottaminen seksuaalisesta teosta tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavassa esityksessä esiintymisestä.


Kyse on rikoksen valmistelun rankaisemisesta. Valmistelu on yritystä edeltävä aste, ja se voi täyttyä helposti. Tunnusmerkistö täyttyy jo siitä, että olosuhteista voidaan päätellä tarkoitus. Useasti tekijät eivät nimenomaan mainitse tarkoitustaan ehdotuksissa, mutta myös tällaiset tapaukset ovat rangaistavia. Kyse on kanssakäymisen ehdottamisesta, joka voi olla esimerkiksi videoyhteyden, puhelun tai kasvokkain tapaamisen muotoista. Kun ehdotukseen liittyy palkkio tai maksu, nousee ikäraja 16:sta 18:sta. Teolta ei siis edellytetä kanssakäymisen tapahtumista, vaan pelkkä ehdotus täyttää tunnusmerkistön.


Seksuaalipalveluiden ostaminen nuorelta


Rikoslain mukaan, joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon, on tuomittava seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomitaan myös se, joka käyttää seksuaalipalveluja, joista toinen on luvannut tai antanut korvauksen. Yritys on rangaistava.


Kyse on taloudellisesta korvauksesta, eli rahassa mitattavasta korvauksesta. Korvauksen ei nimenomaan tarvitse olla rahaa, vaan myös rahanarvoiset edut ynnä muut soveltuvat. Palveluiden käyttäjän ei tarvitse olla, korvauksen tarjoaja, mutta tahallisuuden toteaminen edellyttää sitä, että palveluiden käyttäjä on tietoinen korvauksesta. Säännöksessä puhutaan ryhtymisestä, eli korvauksen tulee toimia kannustimena. Tunnusmerkistö ei siis täyty sillä, että henkilö seksuaalisen teon tai sukupuoliyhteyden jälkeen antaa korvauksen, jos siitä ei ole ennen tekoa puhuttu. Vaikka nuorten väliset seksuaaliset kanssakäymiset ovat sinänsä sallittuja, voidaan säännöstä soveltaa alle 18-vuotiaaseen tekijäänkin. Uhrin suostumuksella ei ole merkitystä teon rangaistavuuteen.


Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen


Rikoslain mukaan, joka seuraa järjestettyä esitystä, jossa kahdeksaatoista vuotta nuorempi henkilö esiintyy sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.


Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava esitys on lapsipornografiaa. Kyseessä on siis live-esityksen seuraaminen paikan päällä, tai teknologian avulla, johon ulkopuolisilla on pääsy. Jos henkilö on itse järjestänyt esityksen, on kyse lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Jos tekijä tekee esityksestä tallennuksen, on kyse myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Sillä ei ole merkitystä, tekeekö lapsi esityksen vapaa-ehtoisesti, tai pitääkö hän sen jopa omasta aloitteestaan. Koska rangaistavuus edellyttää tahallisuutta, on tekijän oltava tietoinen lapsen iästä. Varmaa tietoa ei silti edellytetä, ja jos esimerkiksi olosuhteista voidaan päätellä, että kyse on lapsesta, voidaan tahallisuuden katsoa täyttyvän


Jos tarvitset lainopillista apua asiaan liittyen, ota yhteyttä meidän asiantunteviin rikoslakimiehiin.

Rikoslaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L17


1 975 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page