top of page
  • Writer's pictureHenrik Pirhonen

Seksuaaliset teot rikoslaissa
Pakottaminen seksuaaliseen tekoon


Rikoslain mukaan, joka väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun kuin raiskaussäännöksessä tarkoitettuun seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava pakottamisesta seksuaaliseen tekoon sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi vuodeksi. Pakottamisesta seksuaaliseen tekoon tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, saa hänet ryhtymään seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan. Yritys on rangaistava.


Kuten raiskauksella, myös pakottamisella seksuaaliseen tekoon on kaksi muoto. Ensimmäinen tekomuoto on väkivallalla tai sen uhkauksella tehty teko, ja toinen muoto koskee hyväksikäyttöä tilanteessa, jossa uhri ei kykene puolustautumaan tai muodostamaan taikka ilmaisemaan tahtoaan. Raiskauksen ja seksuaaliseen tekoon pakottamisen tunnusmerkistö vastaa siis täysin toisiaan, lukuun ottamatta seksuaalisen kanssakäymisen määritelmää. Raiskaus edellyttää sukupuoliyhteyttä, kun taas pakottaminen seksuaaliseen tekoon soveltuu kaikkiin muihin seksuaalisiin tekoihin.


Seksuaalisen teon määritelmä


Lain mukaan, seksuaalisella teolla tarkoitetaan sellaista tekoa, joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen. Aiemmin laki edellytti teolta myös seksuaalisen kiihotuksen hakemista, mutta säännöstä muutettiin tavoitteena poistaa tulkintaongelmia.


Yleisimpiä seksuaalisia tekoja ovat suuteleminen ja hyväily. Kuitenkin tekoa tulee arvioida henkilöiden välisen suhteen ja olosuhteiden perusteella. On myös mahdollista, että uhri pakotetaan seksuaaliseen tekoon itsensä kanssa, kuten masturbointiin. Pohjimmiltaan kriminalisointi suojaa ihmisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta, joten uhrin subjektiivisella kokemuksella tilanteesta on merkitystä. Kuitenkin olosuhteilla on merkitystä teon seksuaalisuutta arvioitaessa. Esimerkiksi tietyissä kulttuureissa suuteleminen kuuluu tervehtimiseen, eikä tällaisen voida katsoa olevan seksuaalisesti olennainen teko. Oikeuskäytännössä on katsottu, että isän antamat kielisuudelmat lapsilleen eivät olleet seksuaalisia tekoja, jossa korostuu henkilöiden välisen suhteen merkitys. Tapaus on kuitenkin ajalta, jolloin teolta edellytettiin seksuaalisen kiihotuksen tavoittelua, joten selvää oikeusohjetta tapauksesta ei voi enää vetää.


Seksuaalinen hyväksikäyttö


Joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi 1) kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, joka on koulussa tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa tai valvontansa alainen taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa häneen, 2) kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä, käyttämällä törkeästi väärin tämän kypsymättömyyttä, 3) henkilön, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka kyky puolustaa itseään taikka muodostaa tai ilmaista tahtoaan on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai 4) henkilön, joka on hänestä erityisen riippuvainen, käyttämällä törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta tekijästä,

on tuomittava seksuaalisesta hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään neljäksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.


Kyse on siis siitä, että tekijä tekee raiskauksen tai seksuaaliseen tekoon pakottamisen tarkoittaman teon, johon uhri on antanut suostumuksensa, mutta olosuhteista on pääteltävissä, että suostumusta ei olisi voitu pätevästi antaa. Arvioinnissa ei ole kyse itse teon arvioinnista, vaan uhrin ’henkilön’ arvioinnista. Tapauksissa ei juurikaan anneta merkitystä uhrin käsitykselle tapahtumista, vaan keskiössä on ulkoisesti havaittavat olosuhteet. Rangaistavuus keskittyy uhrin ja tekijän väliseen epätasapainoon, ja tekijän hyväksikäyttöön suhteessa tuohon epätasapainoon.


Seksuaalisen hyväksikäytön muodot


Laissa mainitaan neljä eri tilannetta, joissa tapahtuva seksuaalinen kanssakäyminen on rangaistavaa. Ensinnäkin uhrin ollessa alaikäinen, ja tekijän ollessa määräysvallassa uhriin nähden, on teko rangaistava. Laki mainitsee esimerkeiksi koulun, mutta myös vastaavat laitokset tai määräysvaltasuhteet soveltuvat. Tyyppitilanteeksi voidaan esittää oppilaan ja opettajan välinen suhde. Pääsääntöisesti lakia sovelletaan 16- ja 17-vuotiaisiin lapsiin. Alle 16-vuotiaan kanssa seksuaalinen kanssakäyminen on nimittäin rangaistavaa lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, jonka rangaistus on ankarampi. Teolta edellytetään jonkin asteista taivuttelua, koska 17-vuotias saa jo lähtökohtaisesti osallistua seksuaaliseen kanssakäymiseen. Olosuhteista riippuvaista on se, minkä asteinen taivuttelu on rangaistavaa. Suljetuissa olosuhteissa täyttyy taivuttelun määritelmä helposti, mutta vapaammissa olosuhteissa edellytetään jo vahvempaa taivuttelua. Uhrin tulee olla tekijän määräysvallassa tai valvonnassa. Koulu -esimerkin lisäksi voidaan mainita leirinohjaajat, vanginvartijat ja lastenkodin työntekijät.


Toinen lain mainitsema tekomuoto on seksuaalinen kanssakäyminen alaikäisen kanssa, kun henkilöillä on suuri ikä ero. Lisäksi edellytetään, että uhrin kypsymättömyyden ja ikäeron vuoksi hänen kykynsä päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on heikko, ja tekijä käyttää tilannetta törkeästi hyväkseen. Kuten edellä mainittu, Suomessa alle 16-vuotiaan kanssa seksuaalinen kanssakäyminen on ankarammin rangaistava kuin tämä rikos, joten taas tulee tekomuoto kyseeseen 16- ja 17-vuotiaiden lasten kohdalla. Ikäerolle ei tule asettaa mitään absoluuttista rajaa, ja maininta siitä on laissa osin sen takia, ettei pykälä soveltuisi esimerkiksi 17- ja 19-vuotiaiden väliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen. Toisaalta nuorten välisistä seksuaalisista kanssakäymisistä on laissa oma säännöksensä, joka rajaa ne pois. Vaatimus törkeästä kypsyyseron hyväksikäytöstä lähinnä korostaa ikäerolle annettavaa merkitystä.


Kolmas tekomuoto irrottautuu tekijän iästä, ja koskee tilanteita, joissa uhri on laitoshoidossa, heikentyneessä mielentilassa. Heikentynyt mielentila saattaa olla pysyvä tai tilapäinen, ja se voi johtua esimerkiksi itse sairaudesta tai lääkkeistä. Koska teolta edellytetään aina aseman väärinkäyttöä, soveltuu säännös lähtökohtaisesti hoitohenkilökuntaan. Heikentyneen mielentilan tulee myös vaikuttaa uhrin puolustuskykyyn tai kykyyn ilmaista tai muodostaa tahto. Kyse ei ole siis yleiskiellosta potilaiden ja hoitohenkilökunnan väliselle seksuaaliselle kanssakäymiselle.


Viimeinen tekomuoto koskee erityisen riippuvaista tilaa uhrin ja tekijän välillä. Laki ei määrittele riippuvuussuhdetta, mutta se voi esimerkiksi liittyä asumiseen, toimeentuloon tai terveyteen. Esimerkiksi työnantajalla ja työntekijällä on tällainen riippuvuussuhde, kuten myös vuokranantajalla ja vuokralaisella. Myös uskonto tai vakaumus voi luoda henkisen riippuvuussuhteen. Hyväksikäytöltä edellytetään törkeyttä, joten teon tulee olla vakava.


Seksuaalisen hyväksikäytön yritys


Seksuaalinen hyväksikäyttö on myös yrityksenä rangaistava. Tämä on sinänsä merkittävää, että usein teko jää juuri yrityksen tasolle. Kyse voi olla siitä, että työnantaja vihjaa potkuista, ja ehdottaa seksuaalista kanssakäymistä. Vaikka uhri kieltäytyy, on tekijä syyllistynyt tekoon yrityksen tasolla. Yrityksen kynnys ylittyy helposti. Jos olosuhteista voidaan päätellä, että asemaa on yritetty käyttää seksuaalisen kanssakäymisen toivossa, on teko edennyt yritykseksi.


Seksuaalinen ahdistelu


Rikoslain mukaan, joka koskettelemalla tekee toiselle seksuaalisen teon, joka on omiaan loukkaamaan tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta, on tuomittava, jollei teosta muualla tässä luvussa säädetä rangaistusta, seksuaalisesta ahdistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Seksuaalinen ahdistelu on seksuaalirikoksista lievin, ja sen tunnusmerkistö täyttyy suhteellisen helposti. Teko kuitenkin edellyttää fyysistä koskemista, joka rajaa soveltamisalaa ehkä haluttu liikaa. Esimerkiksi työelämää säätelevässä laissa on säännös koskien seksuaalista häirintää, joka voi täyttyä ilman minkäänlaista kosketusta. Lainsäätäjä teki tietoisen päätöksen rajatessaan häirinnän soveltamisalan ulkopuolelle, mutta lähiaikoina on häirintää yritetty saada mukaan lakiin, muun muassa kansalaisaloitteilla.


Seksuaalinen ahdistelu edellyttää seksuaalista teko, joka on selitetty ylempänä. Teko kuitenkin eroaa pakottamisesta seksuaaliseen tekoon siinä, että tekijä ei käytä väkivaltaa, uhkaa, uhrin heikentynyttä tilaa tai mitään muutakaan. Kyse on ei toivotusta koskettelusta, jolla on seksuaalinen luonne. Esimerkiksi toisen selän taputtaminen tuskin täyttää teon tunnusmerkistöä, mutta pakaran taputtaminen sen jo täyttää.


Jos tarvitset lainopillista apua asiaan liittyen, ota yhteyttä meidän asiantunteviin rikoslakimiehiin.923 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page