top of page
  • Writer's pictureHenrik Pirhonen

Varkaus


Rikoslain mukaan, Joka anastaa toisen hallusta irtainta omaisuutta, on tuomittava varkaudesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi kuudeksi kuukaudeksi. Yritys on rangaistava.


Varkauden kohde


Varkauden kohteena on siis irtain omaisuus. Irtain omaisuus viittaa siis kaikkiin konkreettisiin esineisiin, mutta ei esimerkiksi oikeuksiin. Kiinteä omaisuus, kuten tontti, ei siis voi olla varkauden kohteena. Kiinteistöltä irrotettavissa oleva omaisuus taas voi olla varkauden kohteena, vaikka esineoikeudellisessa mielessä se saatettaisiin katsoa osaksi kiinteää omaisuutta. Irtain omaisuus kattaa myös fyysisen rahan, eli esimerkiksi setelin, mutta ei sähköistä rahaa, eli pankkitilillä olevaa. Ainoat aineettomat asiat, jotka voivat olla varkauden kohteena, ovat sähköenergia ja lämpö, jos ne on saatettu taloudellisesti hyväksikäytettävään muotoon.


Irtain omaisuus tulee vielä anastaa toisen hallusta. Kohteen tulee ensinnäkin olla toisen omistama. Myös yhteisomistuksessa oleva omaisuus voi olla varkauden kohteena, vaikka tekijä omistaisi siitä osan. Hylätty omaisuus taas ei käy varkauden kohteeksi. Hylätty omaisuus, on omaisuutta, jolla ei ole omistajaa enää lainkaan. On myös muita omaisuuslajeja, joilla ei lähtökohtaisesti ole omistajaa lainkaan, kuten metsän eläimet. Se että omaisuuden anastaminen itseltä tai omistusoikeudettoman omaisuuden anastaminen ei ole varkautta, ei tee siitä sallittua, ja se voi olla rangaistavaa jonkin muun pykälän mukaan. Kohteen tulee myös olla toisen vallinnassa, jotta tekijä syyllistyy varkauteen. Vallinta tarkoittaa käytännössä todellista mahdollisuutta määrätä kohteesta. Määräämismahdollisuuden ei tule kuitenkaan olla välitöntä. Jos henkilö jättää autonsa parkkiin ja poistuu paikalta, ei hänellä todellisuudessa ole mahdollisuutta määrätä siitä, mitä autolla tapahtuu hänen ollessa poissa. Auton on kuitenkin hänen vallinnassansa, koska hänellä on avaimet ja tieto auton sijainnista, sekä mahdollisuus hakea auto pois. Hukattu esine taas ei ole omistajan vallinnassa, koska hän ei itse kykene vaikuttamaan siihen, mitä esineelle tapahtuu. Niinpä löydettyä tavaraa ei löytäjä voi varastaa. Teko kuitenkin olisi rangaistava löytötavaran kavalluksena. Varkaus ei edellytä, että omaisuuden omistaja ja henkilö, jonka vallinnassa omaisuus on, ovat yksi ja sama henkilö. Niinpä varkaaltakin voi varastaa.


Anastaminen


Varkaus edellyttää anastamistarkoitusta. Vaaditaan siis sitä, että tekijä haluaa kohteen itselleen. Toki toisen puolestakin voidaan varastaa, mutta tekijä ottaa siinäkin tilanteessa kohteen hetkeksi itselleen, ja niin sanotusti liittää sen omaan omaisuuteensa. Jos tekijän tarkoituksena on vain käyttää omaisuutta tai vain tuhota omaisuus, ei varkauden tunnusmerkistö täyty. Nämä tekomuodot silti täyttävät muiden rikoksien tunnusmerkistön.


Anastuksen muotoina mainitaan lain esitöissä ottaminen, pitäminen, luovuttaminen tai muunlainen hyväksikäyttö. Tekotavalla ei varkaudessa ole juurikaan merkitystä, kunhan omaisuus on toisen omistama, toisen hallussa ja tekijä yrittää saada esineen itselleen.


Kuten muistakin rikoksista, varkaudesta tuomitseminen edellyttää tahallisuutta tekijältä. Tärkein tahallisuuteen liittyvä seikka varkaudessa on se, onko tekijä tietoinen siitä, että omaisuuden omistaa joku muu taho. Teko ei myöskään ole tahallinen, jos tekijä luule toimivansa omistajan tai haltijan luvalla.


Varkauden yritys


Myös varkauden yritys on rangaistava teko. Teoriassa varkauden yrityksestä rangaistaan yhtä ankarasti, kuin toteutetusta teostakin. Käytännössä teon jääminen yrityksen tasolle mielletään tuomioistuimessa rangaistusta lieventäväksi seikaksi. Käytetty rangaistusasteikko on kuitenkin sama varkaudessa ja varkauden yrityksessä.


Varkaus on tekona tapahtunut, kun tekijä ottaa omaisuuden vallintaansa anastamistarkoituksessa. Yrityksen tasolle varkaus etenee siinä vaiheessa, kun käsillä on todellinen vaara rikoksen täyttymisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilman ulkopuolista vaikutusta teko tulee tapahtumaan. Tällainen ulkopuolinen vaikutus saattaa olla omistajan tai poliisin saapuminen paikalle. Toisaalta ”rysän päältä” kiinni jääminen saattaa johtaa varkauden etenemisen ryöstöön, jos tekijä päättää saattaa teon loppuun käyttämällä väkivaltaa.


Vaikea tulkintainen tilanne on käsillä, kun voidaan olettaa tekijän yrittävän varkautta, mutta tekoa ei voida tulkita vielä edes vaaraksi varkauden syntymisestä. Esimerkiksi myymälävarkaudessa, rikos tapahtuu siinä vaiheessa, kun tekijä etenee kassan ohi maksamatta. Tavaroiden ottaminen omaan vallintaan, on myymälässä tavanomaista, koska ne kuljetetaan itse kassalle. Usein teko voidaan tulkita varkauden yritykseksi jo myymälän sisäpuolella, jos tekijä pyrkii kätkemään tavaroita.


Varkauden valmistelun rangaistavuus? Murtovälineen hallussapito


Rikosoikeudessa ei tyypillisesti rankaista aikomuksista. Joidenkin rikosten osalta myös valmistelu on kuitenkin kriminalisoitu. Varkauden osalta ei ole kriminalisoitu varkauden valmistelua, mutta valmisteluun vahvasti liittyvä murtovälineiden hallussapito on kriminalisoitu. Rikoslain mukaan, joka ilman hyväksyttävää syytä pitää hallussaan sellaista avainta toisen lukkoon taikka tiirikkaa tai muuta välinettä, jota voidaan perustellusti epäillä pääasiassa käytettävän tunkeutumiseen toisen hallinnassa olevaan suljettuun tilaan rikoksen tekemistä varten, on tuomittava murtovälineen hallussapidosta sakkoon.


Säännös kohdistuu siis murtautumisen tietyntapaiseen valmisteluun. Murtautuminen on tunkeutumista tilaan, johon tekijällä ei ole oikeutta mennä. Yleensä tilaan murtautumisella on motiivina varkaus. Kriminalisoitu kohdistuu siis avaimen, lukon tiirikan tai muun välineen hallussapitoon. Välineen muodolla ei sinänsä ole merkitystä, vaan merkitystä annetaan perustellulle epäilylle siitä, että välinettä käytetään murtautumiseen. Välineen muoto voi olla esimerkiksi magneettikortti tai muu, jolla saadaan ovi auki. Murtovälineiden löytäminen henkilöltä tapahtuu yleensä jonkin etsinnän tai tarkastuksen yhteydessä. Pakkokeinolain mukaan murtovälineiden hallussapidon epäily on riittävä syy poliisille henkilötarkastuksen suorittamiseen. Niinpä poliisi voi ehkäistä varkausrikoksen jo ennen, kun se etenee yrityksen asteelle, jos henkilöillä epäillään olevan murtoaikeet.
Törkeä varkaus ja näpistys


Törkeä varkaus on varkauden vakavampi tekomuoto, jonka rangaistus on ankarampi. Rikoslain mukaan, jos varkaudessa anastamisen kohteena on erittäin arvokas omaisuus, anastamisella aiheutetaan rikoksen uhrille tämän olot huomioon ottaen erityisen tuntuvaa vahinkoa, rikoksentekijä käyttää hyväkseen rikoksen uhrin avutonta tai hädänalaista tilaa, rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten ampuma-aseella, räjähdysaineella taikka muulla näiden kaltaisella vaarallisella välineellä tai rikoksentekijä murtautuu asuttuun asuntoon ja varkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä varkaudesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.


Laissa mainitaan siis viisi seikkaa, joiden perusteella varkaus voidaan tuomita törkeänä varkautena. Edellytetään myös sitä, että teko on kokonaisarvion perusteella törkeä. Ensinnäkin varastetun omaisuuden arvo voi tehdä teosta törkeän. Mitään tarkkaa rajaa tavallisen ja törkeän muodon välille ei voi asettaa, mutta käytännössä raja on 10 000 ja 20 000 euron välillä. Myös aiheutettu vahinko voidaan laskea mukaan. Toinen ankaroittamisperuste on nimenomaan vahingon suuruus, ja tarkemmin sanottuna tuntuvuus. Tuntuvuus tarkoittaa sitä, että vahingon arvoa verrataan uhrin varallisuusasemaan. Kolmas ankaroittamisperuste on uhrin avuton tai hädänalainen tila. Kyse on usein uhrin sairaudesta tai iästä, mutta tila voi johtua myös muistakin seikoista. Pelkkä uhrin sairaus tai ikä ei tee teosta törkeää, vaaditaan myös, että tätä tilaa hyväksikäytetään jollain tavalla. Neljäs peruste on vaarallisen välineen käyttö. Kyse on siitä, että tekijällä on tällainen väline mukana, eli käyttöä ei vaadita. Jos yhdellä tekijällä on vaarallinen väline, tuomitaan muutkin osalliset teon törkeästä muodosta. Viimeinen ankaroittamisperuste on asuttuun asuntoon murtautuminen, ja se on suhteellisen yksiselitteinen. Asuttu asunto on paikka, jossa asuu henkilöitä sillä hetkellä. Tämä tarkoittaa sitä, että asukkaiden ei tule olla paikalla juuri tekohetkellä, mutta esimerkiksi kesämökkiä ei talvella katsota asutuksi. Autotalli, kellari tai vintti ei välttämättä lukeudu perusteen piiriin, vaikka ne ovatkin kotirauhan piirissä.


Näpistys on varkauden lievempi muoto. Lain mukaan, jos varkaus, huomioon ottaen anastetun omaisuuden arvo tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava näpistyksestä sakkoon. Yritys on rangaistava. Kyse on siis kokonaisarviosta ja erityistä merkitystä annetaan omaisuuden arvolle. Tekotavasta riippuen raja liikkuu tuhannessa eurossa.


Jos tarvitset lainopillista apua asiaan liittyen, ota yhteyttä meidän asiantunteviin rikoslakimiehiin.


1 645 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Σχόλια


bottom of page