top of page
  • Writer's pictureHenrik Pirhonen

Suomen rikosoikeuden soveltamisala - oikeushenkilön rangaistusvastuuRikoslain soveltamisalaa koskevassa luvussa on myös säännös oikeushenkilön rangaistusvastuusta. Pykälän mukaan myös oikeushenkilön rangaistusvastuu määräytyy Suomen lain mukaan, jos rikokseen kyseisen luvun mukaan sovelletaan Suomen lakia. Kyseinen säännös ei ole itsenäinen soveltamisalasäännös, vaan säännös on riippuvainen kyseisen rikoslain luvun muista soveltamisalasäännöksistä siinä mielessä, että se tulee sovellettavaksi ainoastaan sillä edellytyksellä, että siihen luonnollisen henkilön tekoon tai laiminlyöntiin johon oikeushenkilön rangaistusvastuu perustuu, voidaan soveltaa Suomen rikosoikeutta. Oikeushenkilöä itseään ei Suomen lain mukaan pidetä rikoksen tekijänä, vaan oikeushenkilö tuomitaan aina jonkun luonnollisen henkilön sen toiminnassa tekemän rikoksen perusteella. Niissä tapauksissa, joissa Suomen rikosoikeus soveltuu luonnollisen henkilön tekemään rikokseen, voidaan siis myös oikeushenkilölle määrätä rangaistus Suomen lain mukaan edellyttäen, että rikos on sellainen, josta oikeushenkilö voidaan Suomen lain mukaan asettaa rangaistusvastuuseen. Suomalaisen oikeushenkilön rangaistusvastuuseen asettaminen ulkomailla tehdystä rikoksesta edellyttää toisaalta siten myös sitä, että rikoslain yleiset edellytykset oikeushenkilön rangaistusvastuulle täyttyvät. Kun tarkastellaan oikeushenkilön rangaistusvastuuta ulkomailla tehdyistä rikoksista, on analysoitava rikoslain soveltamisalasäännöksiä sekä oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevia säännöksiä rinnakkain. Näin ollen ensinnäkin vaaditaan, että kyseessä on sellainen rikos, johon nähden oikeushenkilön rangaistusvastuu ylipäänsä soveltuu. Jos näin ei ole, oikeushenkilön rangaistusvastuun kannalta ei ole merkitystä sillä, että rikokseen voidaan muutoin soveltaa Suomen rikosoikeutta. Lisäksi vaaditaan, että rikoksentekijä joko kuuluu oikeushenkilön johtoon, on virka- tai työsuhteessa oikeushenkilöön taikka on toiminut oikeushenkilön edustajalta saamansa toimeksiannon perusteella. Edellytetään siis, että jokin edellä mainittuihin henkilöryhmiin kuuluva tekijä syyllistyy rikokseen, johon Suomen rikosoikeutta voidaan soveltaa. Näiden edellytysten lisäksi vaaditaan vielä, että oikeushenkilön johto on ollut joko osallisena rikokseen tai sallinut sen tekemisen taikka ettei oikeushenkilön toiminnassa ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Riittävää ei siten ole esimerkiksi se, että oikeushenkilö on sinänsä laiminlyönyt huolellisuusvelvollisuutensa ulkomailla tehdyn rikoksen estämiseksi, mikäli rikokseen ei voida lainkaan soveltaa Suomen rikosoikeutta. Suomen rikosoikeutta ei myöskään voida soveltaa yksinomaan sillä perusteella, että teko on tehty ulkomailla suomalaisen oikeushenkilön hyväksi.


Mikäli kaipaat apua rikoslain soveltamisalaan liittyen, ota yhteyttä osaaviin lakimiehiimme!

62 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page