top of page
  • Writer's pictureHenrik Pirhonen

Salakuuntelu


Rikoslain mukaan, joka oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa, taikka muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan, on tuomittava salakuuntelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.


Salakuuntelussa käytetty tekninen laite


Ensinnäkin on huomioitava, että salakuuntelu on rangaistavaa vain siinä tapauksessa, että apuna käytetään teknistä laitetta. Pelkän normaalin kuuloaistin avulla tapahtuva kuuntelu, ei ole rangaistavaa, vaikka kuunneltu keskustelu tai muu ääni ei olisikaan tarkoitettu kuuntelijan kuultavaksi. Tekninen laite kattaa käytännössä kaikki välineet, jolla voidaan nauhoittaa ääntä, sekä laitteet, joilla voidaan parantaa kuuloetäisyyttä normaalista. Siten esimerkiksi kuuron kuulolaite on kyllä tekninen laite, joka on tarkoitettu äänen parantamiseen, mutta se ei paranna sitä ”normaalista”, joten sitä tuskin voidaan käyttää välineenä rikoksen tekemiseen. On myös mahdollista parantaa äänen kuuluvuutta seinän takana käyttämällä avuksi juomalasia tai muuta sen muotoista esinettä, tämä ei kuitenkaan ole tunnusmerkistössä tarkoitettu tekninen laite. Äänen tallentaminen laitteella on rangaistavaa, siitä huolimatta, että äänen voimakkuutta ei tarvitse millään keinolla nostaa. Tallentaminen tarkoittaa äänimuotoista tallentamista, ei esimerkiksi kuullun keskustelun kirjoittamista muistiin.


Tallennuslaite tai mikrofoni voi olla läsnä tilassa, josta äänet kuuluvat, tai sitä voidaan käyttää ulkopuolelta käsin.


Salakuuntelun oikeudettomuus


Salakuuntelun tulee olla oikeudetonta, jotta siitä voidaan rangaista. Käytännössä teosta tekee oikeutetun kuunneltavan lupa. Suojan piiri ulottuu salakuuntelussa tahoihin, jotka ovat luvallisesti piirissä, jota kuunnellaan. Siten laittomasti jossain tilassa oleva ei voi vedota salakuunteluun, jos tilan omistaja on antanut luvan äänen tallentamiseen. Esimerkiksi liiketiloihin voidaan asentaa mikrofoneja, joiden tarkoituksena on valvoa tilaa, kun siellä ei pitäisi kenenkään olla, esimerkiksi kaupan aukioloajan ulkopuolisena aikana.


Toinen oikeudettomuuteen liittyvä käsite on poliisin pakkokeinot tutkinnassa. Tietyissä tilanteissa poliisilla on oikeus salakuunnella tilaa tai esimerkiksi puheluita.


Kotirauhan piirissä tapahtuva salakuuntelu


Lain ensimmäinen kohta suojaa kotirauhan piirissä tapahtuvaa keskustelua tai muuta ääntä. Kotirauhan piirin määritelmä löytyy kotirauhan rikkomista koskevasta kappaleesta (LINKKI). Rangaistavuus ei edellytä sitä, että kuuntelu todella on salaista. Eli vaikka henkilö huomaisi mikrofonin tai tallennuslaitteen, on kuuntelu silti rangaistavaa.


Suoja ulottuu kaikkiin kotirauhan piirissä luvallisesti oleviin. Ei siis edellytetä, että kuunnellaan juuri asunnon asukkaan keskustelua, vaan vieraankin keskustelun tallentaminen on rangaistavaa. Kuuntelu voi tapahtua joko kotirauhan piirin sisäpuolella, tai sen ulkopuolelta. Esimerkiksi seinänaapurin äänittäminen omasta asunnosta on rangaistavaa, jos äänitetty ääni on tunnusmerkistön mukainen. Suoja ulottuu keskusteluun, puheeseen ja muuhun yksityiselämästä aiheutuvaan ääneen. Keskustelu ja puhe ovat yksiselitteisiä käsitteitä. Muu yksityiselämästä aiheutuva ääni tarkoittaa viittaa lähinnä yksityiseen. Mikä tahansa ääni ei siis ole tunnusmerkistön sisäpuolella. Esimerkiksi koiran haukkuminen tai porakoneen ääni ei ole yksityiselämästä aiheutuvaa ääntä tässä kontekstissa, ja niitä voi äänittää, jos esimerkiksi tarkoituksena on taloyhtiölle valittaminen äänistä. Sen sijaan yhdynnän äänet ovat lain tarkoittamia yksityiselämästä aiheutuvia ääniä, eikä niitä saa nauhoittaa, olivatpa ne kuinka voimakkaita tahansa.


Puhe ja keskustelu ovat salaisia, jos kuulija ei osallistu keskusteluun, eikä hänellä ole annettu lupaa kuunnella. Siten nauhoittaminen on sallittua salaa, jos kuulija on osana keskustelua. Esimerkiksi oman poliisikuulustelun tai yhtiökokouksen, johon on oikeus osallistua, nauhoittaminen salaa on sallittua.


Kotirauhan ulkopuolella tapahtuva salakuuntelu


Kotirauhan piirin ulkopuolella tapahtuvan puheen suoja on suppeampi. Käytännössä suoja ulottuu vain tilanteisiin, joissa ei ole yhtään ulkopuolista henkilöä puhujan kuuloetäisyydellä. Ei siis ole merkitystä onko salakuuntelija kuuloetäisyydellä, vaan jonkun täysin ulkopuolisenkin läsnäolo riittää. Puhujalla ei saa myöskään olla syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan puhetta, eli kuuntelemisen on tapahduttava todellisuudessakin salaa. Paikalla, jossa keskustelu tapahtuu, ei ole merkitystä rangaistavuuden kannalta. Toisaalta puhuja ei voi olettaa täydessä ravintolassa, että hänen normaali puheensa ei olisi muiden kuultavana.


Salakatselu


Rikoslain mukaan, joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka yleisöltä suljetussa julkisrauhan piirissä olevassa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten, on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.


Salakatselun tunnusmerkistö vastaa pitkälti salakuuntelun tunnusmerkistöä. Merkittävä ero on kuitenkin siinä, että salakatselu ei voi tapahtua kaikissa paikoissa, kuten salakuuntelu, vaan laki määrittelee tietyt paikat. Voidaan siis katsoa salakatselun suoja suppeampana, kuin salakuuntelun.


Salakatselu paikat


Salakatseluun voidaan syyllistyä kolmessa eri tilassa: kotirauhan piirissä, julkisrauhan piirissä ja intiimissä tilassa. Ensinnäkin salakatselu on rangaistavaa, jos se tapahtuu kotirauhan piirissä, tai kotirauhan piirin ulkopuolelta kohdistuen kotirauhan piiriin. Kotirauhan piirin määritelmän löytää kotirauhan rikkomista koskevasta artikkelista (LINKKI). Katselun ei tarvitse tapahtua kirjaimellisesti salaa, vaan täysin kohteen näköpiiristäkin tapahtuva kuvaaminen on rangaistavaa. Salakatselun ei tarvitse kohdistua siihen henkilöön, jonka kotirauhan piiristä on kyse, vaan suojaa saa myös luvallinen vierailija. Luvaton vierailija sen sijaan ei saa suojaa, joten valvontakameroiden asentaminen kotirauhan piiriin on sallittua, jos siihen on asunnon omistajan lupa. Vaikka myös veneet, jotka ovat asumakelpoisia, ovat kotirauhan piirissä, on silti hyväksyttävää katsoa pikaisesti venettä kiikareilla, koska se mielletään tavalliseksi toiminnaksi merenkulussa.


Julkisrauhan piirissäkin salakatselu on rangaistavaa, jos se tapahtuu henkilön yksityisyyttä loukaten. Julkisrauhan piirin määritelmän löydät julkisrauhan rikkomista koskevasta artikkelista (LINKKI). Salakatselun kontekstissa edellytetään julkisrauhan piiriin kuuvalta alueelta myös sitä, että se on yleisöltä suljettu, eli yleisöllä ei ole pääsyä paikkaan. Julkisrauhan rikkomisen yhteydessä tätä ei edellytetä. Lain tarkoituksena on suojata yksityiselämää, ja tämä otetaan harkintaan, kun arvioidaan teon rangaistavuutta. Esimerkiksi sairaalassa toisen kuvaamista voidaan pitää yksityisyyttä loukkaavana, vaikka sairaala voidaan katsoa yleiseksi paikaksi.


Intiimit tilat ovat julkisrauhan ja kotirauhan ulkopuolisia paikkoja, joissa kuitenkin voidaan olettaa, että henkilön tulee saada olla rauhassa. Laki mainitsee nimenomaan WC:n ja pukuhuoneen. Luonnollisesti myös suihku ja sauna on lain tarkoittama paikka.


Salakuvaamisen oikeudettomuus


Salakuvaaminen on rangaistavaa vain, jos se on oikeudetonta. Ensinnäkin poliisilla on tietyissä tilanteissa lupa kuvata henkilöä myös kotirauhan tai julkisrauhan piirissä. Vapaata kuvaaminen ei kuitenkaan poliisille ole, vaan pakkokeinoja koskevat säännökset määrittelevät sallittavuuden.


Myös kuvattavan suostumus poistaa oikeudettomuuden. Lupa tarvitaan luonnollisesti kaikilta kuvattavilta. Luvan ei tarvitse kuitenkaan olla eksplisiittinen, vaan esimerkiksi reagoimattomuus kuvaamiseen voidaan tulkita suostumuksesta olosuhteista riippuen. Suostumusta ei lähtökohtaisesti tarvita kahdenvälisissä keskusteluissa, jos kyse ei ole yksityisyyttä loukkaavasta asiasta. Siten esimerkiksi poliisikuulustelun kuvaaminen on sallittua, vaikka poliisi sen yrittäisikin kieltää.


Salakuvaaminen ja tekninen laite


Kuten salakuuntelussa, edellytetään kuvaamisessakin teknistä laitetta. Ensinnäkin näköä parantava tekninen laite on lain tarkoittama. Tavalliset silmälasit eivät kuulu määritelmään, mutta kiikari ja kaukoputki sen sijaan kuuluvat. Myös yökiikarit täyttävät määritelmän, vaikka ne eivät zoomaisikaan. Tallentamisen osalta kyseeseen tulee kamerat ja videokamerat. Merkittävää on se, saadaanko kuva tai video myöhemmin katseltavaan muotoon, joten tekninen toteutus on toissijaista.


Valvontakamerat ovat teknisiä laitteita, mutta ne ovat julkisrauhan ja kotirauhan piirissä sallittuja, omistajan luvalla. Työntekijän kuvaaminen valvontatarkoituksessa edellyttää kuitenkin yt-neuvotteluja asiasta, joten kameran asentaminen toimistoon ei ole automaattisesti sallittua.Salakuuntelun ja salakatselun valmistelu


Rikoslain mukaan, joka sijoittaa teknisen laitteen salakuuntelussa tai -katselussa käytettäväksi, on tuomittava salakuuntelun valmistelusta tai salakatselun valmistelusta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Kyse on laitteen sijoittamisesta paikalle, josta rikos voidaan tehdä. Siten teko etenee rangaistavaksi valmisteluksi, kun laite on paikalla, josta voidaan kuvata tai kuunnella. Laitteen ei tarvitse olla koti- tai julkisrauhan piirissä, vaan se voidaan sijoittaa sen ulkopuolellekin.


Jos tarvitset lainopillista apua asiaan liittyen, ota yhteyttä meidän asiantunteviin rikoslakimiehiin.


5 550 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page